TjeerdvanBekkumJusterjûn hat de gemeenteried ienriedich de Tjeerd van Bekkum foardroegen as nije boargemaster fan Smellingerlân. Op dit stuit is dhr van Bekkum noch boargemaster fan Marum.

It is de bedoeling dat de nije boargemaster yn septimber ynstallearre wurde sil troch de kommisaris van de keninginne. De FNP-Smellingerlân lokwinsket dhr van Bekkum.

Meikoarten

aug
17

19:30 - 22:00

aug
18

19:00 - 20:00

aug
18

20:30 - 22:15

aug
18

22:30 - 23:00

aug
31

19:30 - 22:00

Lêste tweets

Loading..

Wy brûke cookies om de site goed wurkje te litten. Mear ynformaasje