TjeerdvanBekkumJusterjûn hat de gemeenteried ienriedich de Tjeerd van Bekkum foardroegen as nije boargemaster fan Smellingerlân. Op dit stuit is dhr van Bekkum noch boargemaster fan Marum.

It is de bedoeling dat de nije boargemaster yn septimber ynstallearre wurde sil troch de kommisaris van de keninginne. De FNP-Smellingerlân lokwinsket dhr van Bekkum.

Meikoarten

sept
14

19:30 - 22:00

sept
15

19:00 - 20:00

sept
15

20:30 - 22:15

sept
15

22:30 - 23:00

sept
28

19:30 - 22:00

Lêste tweets

Loading..

Wy brûke cookies om de site goed wurkje te litten. Mear ynformaasje