duurzaamheidYn de ried fan 11 maaie kaam de saneamde Kadernota Duurzaam wer oan de oarder. De ried hie ferline jier maart frege by moajse om in yntegrale Kadernota Duurzaamheid en no waard ús fan it kolleezje in nota oanbean dy't net yntegraal wie en dy't gjin kaders stelt. As der al in kader stelt waard wie it dat der noch ûndersyk dien wurdt nei hokker kaders der op it mêd fan CO2 neutraliteit eventueel stelt wurde kinne soene.

De FNP wol dat der yntegrale Kadernota Duurzaamheid komt dêr't de ried yn oanjout hokker doelstellingen hja hat op it mêd fan yntegrale duorsumheid, hoefolle jild der foar is en wannear't de doelstelling realisearre wurde moatte. As dy nota oan de oarder komt en de doelen binnen ambysjeus genôch, dan sil de FNP foarstimme. No koene wy net oars dan tsjinstimme......

Meikoarten

feb
11

19:30 - 21:45

feb
16

19:00 - 20:00

feb
16

20:00 - 21:00

feb
16

20:30 - 21:30

feb
16

22:30 - 23:30

Lêste tweets

Loading..

Wy brûke cookies om de site goed wurkje te litten. Mear ynformaasje